Scroll Top

Rozwody

Reprezentacja w sprawach o rozwód z uwzględnieniem bieżącego doradztwa oraz ustalenia kwestii związanych z władzą rodzicielską, opieką nad dziećmi, ustaleniem alimentów na przyszłość od byłego małżonka oraz koniecznością dokonania przekształceń prowadzonego przez małżonków biznesu i podziału majątku.

Kancelaria adwokacka Agaty
Kosikowskiej
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Rozwód – kiedy jest możliwy? 

  Jednymi z najczęściej rozpatrywanych przez sądy spraw zalicza się rozwody. Jest to trudna sytuacja, w której pomocne okazuje się wsparcie prawnika, który – posiadając odpowiednie doświadczenie i dobrą znajomość przepisów prawnych – jest w stanie zaproponować i przedstawić różne rozwiązania, a kolejno także skompletować i złożyć niezbędną dokumentację. Bezstronne spojrzenie na sprawę przez prawnika pozwala na zagwarantowanie empatycznego, indywidualnego podejścia do każdego klienta.
  Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wspomniane wspólne pożycie małżonków ma wyraz w ich wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład uznawany jest za zupełny wtedy, gdy nie istnieje między małżonkami żadna z tych więzi. Z rozkładem trwałym mamy do czynienia wtedy, gdy można przyjąć, że małżonkowie już do siebie nie powrócą. Obie cechy rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. jego zupełność i trwałość, muszą występować łącznie, aby orzeczenie rozwodu mogło być możliwe. 

  Przeszkody do orzeczenia rozwodu 

  Sytuacja, w której małżonek żądający rozwodu jest winny rozkładu pożycia na ogół wyłącza dopuszczalność rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki – rozwód jest w takim przypadku mimo wszystko dopuszczalny, jeżeli drugi małżonek wyrazi na niego zgodę lub jeśli odmowa takiej zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (czyli np. gdy zasługuje na potępienie z punktu widzenia moralnego). Rozwód nie jest możliwy także wtedy, gdy wskutek jego orzeczenia (nawet pomimo występowania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego) miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd w każdej tego typu sprawie, w drodze bardzo starannego postępowania dowodowego, a zwłaszcza korzystając z usług biegłego psychologa, sprawdza taką sytuację. Przede wszystkim brany jest wówczas pod uwagę wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, stan ich zdrowia oraz stopień wrażliwości. 

  Rozwód a separacja 

  Mimo że następstwa rozwodu i separacji są bardzo podobne, to jednak sytuacje te mogą różnić się w kwestii orzekania alimentów oraz samą procedurą (w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i nie są zgodni, czy chcą rozwodu czy separacji). Separację można orzec w przypadku, gdy rozkład pożycia jest zupełny, ale nie jest trwały. Co więcej, separacji może żądać nawet małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Ponadto w przypadku zgodnego wniosku obojga małżonków sprawa o separację jest rozpatrywana zdecydowanie szybciej niż o rozwód. W przypadku separacji małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy tylko wtedy, gdy wymagają tego względy słuszności. Separacja rozpatrywana jest – w przeciwieństwie do rozwodu – w trybie postępowania nieprocesowego. W obu przypadkach jednak małżonkowie zostają zwolnieni z obowiązków małżeńskich. 

  Sprawy rozwodowe 

  Sprawy rozwodowe bywają trudne, a także budzą wiele emocji i rzutują na dalsze życie obu stron. Dlatego tak ważne jest znalezienie oparcia w doświadczonym, sprawdzonym prawniku, który pomoże stronie przejść przez ten trudny czas. Długość postępowania w sprawie rozwodowej i jego rezultat są uzależnione od wielu czynników – m.in. od tego, czy małżeństwo posiada dzieci, jaki jest powód rozpadu łączącej ich więzi i jak przedstawiona została popierająca stanowisko danej strony argumentacja. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają krócej i najczęściej kończą się na pierwszej rozprawie. Z kolei w przypadku spraw z orzekaniem o winie trwają dłużej, poza tym konieczne jest przedstawienie dowodów celem wykazania winy strony przeciwnej. 

  Pozew rozwodowy 

  Składając pozew o rozwód, należy pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów. Z uwagi na skomplikowany na ogół charakter takich spraw, zalecane jest w tym zakresie uzyskanie wsparcia doświadczonego adwokata, który pomoże sporządzić pozew oraz zadba o kompletność załączanych do niego dokumentów. Przede wszystkim do pozwu o rozwód należy dołączyć odpis aktu małżeństwa. Podobnie, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, należy załączyć także odpisy aktów urodzenia dzieci. Konieczne jest także załączenie dowodu uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód (na ten moment wynosi ona 600 zł) lub złożenie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym, w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Warto także dołączyć dokumenty za pomocą których możliwe jest wykazanie kosztów związane z utrzymaniem dzieci oraz np. rachunki dowodzące ponoszone koszty za mieszkanie. Będzie miało to znaczenie przy orzeczeniu o wysokości należnych alimentów. W sytuacji, gdy pozew zawiera żądanie alimentów dla siebie konieczne jest także załączenie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami. Ponadto – w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie – konieczne jest przytoczenie argumentacji i załączenie dowodów potwierdzających zajmowane przez stronę stanowisko. Jest to szczególnie trudne z uwagi na silne emocje, jakie zazwyczaj towarzyszą stronom podczas rozwodu. Dlatego bezcenne okazuje się bezstronne spojrzenie profesjonalisty. Adwokat po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem i oczekiwaniami klienta, będzie w stanie w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponować najkorzystniejszy dla strony sposób prowadzenia sprawy. 

  Rozwód – adwokat we Wrocławiu 

  Skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika pozwoli zakończyć ważny etap w życiu w sposób bezpieczny i przemyślany. Należy mieć także świadomość, że proces rozwodowy może być długą przeprawą, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem postępowania warto ustalić takie kwestie jak alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku i ewentualną winę z powodu rozpadu małżeństwa. Jako specjaliści zdajemy sobie sprawę ze złożoności sytuacji osoby zwracającej się do nas o poradę w sprawie rozwodu, a także z tego, że rozpad związku małżeńskiego dotyka nie tylko samych małżonków, ale także całą rodzinę, a w szczególności dzieci. Jako adwokaci zajmujący się prawiem rodzinnym rozumiemy też, z jakim ogromem emocji i stresem wiąże się postępowanie rozwodowe. Zapraszamy do kontaktu – pomożemy Ci w tej trudnej sytuacji. 

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.