Scroll Top

Adwokat Wrocław

Kancelaria adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze zarówno klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jak i podmiotów zbiorowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej
i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.
Jestem wrocławskim adwokatem. Poznaj moje doświadczenie

Mam ponad 15-letnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, współpracy z renomowanymi kancelariami we Wrocławiu i w Warszawie.

Oferuję kompleksowe usługi prawne we wszystkich istotnych dziedzinach prawa, zarówno dla klientów będących osobami fizycznymi, jak i dla przedsiębiorców. Daję gwarancję najwyższego poziomi świadczonych usług. 

Specjalizacje wrocławskiej kancelarii adwokackiej

Clear Filters
Artykuły
Kolejność dziedziczenia

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dziedziczenie może przybrać formę dziedziczenia testamentowego lub dziedziczenia ustawowego.

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego, która zajmuje się zmianą oraz przechodzeniem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby (spadkobierców).

Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy

Wystąpienie z subsydiarnym aktem oskarżenia umożliwia pokrzywdzonemu samodzielne oskarżanie w sprawach o czyny ścigane w trybie publicznym.

Oskarżyciel posiłkowy

Wpłynięcie do sądu aktu oskarżenia powoduje, że pokrzywdzony traci automatycznie status strony (pokrzywdzonego) i dalej może działać tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają mu przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Porwanie rodzicielskie

O porwaniu rodzicielskim mówimy wtedy, gdy jeden z rodziców, który ma pełną władzę rodzicielską, pozbawia drugiego rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem bez jego woli i wiedzy.

Co to jest zachowek?

Spadkodawca korzysta z pełnej swobody dysponowania swym majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci.

Dobrowolne poddanie się karze

Zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej również jako „k.p.k.”) do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to jedno z trzech ustawowych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Opiniowanie umów

Opiniowanie umów stanowi nieodłączną część pracy każdego prawnika. Jest to także niezbędny element także osób fizycznych.

Sprzedaż spółki

Sprzedaż spółki, która może się wydawać prostą czynnością, wiąże się jednak z szeregiem obowiązków, których warto być świadomym.

Likwidacja spółki

Katalog formalności niezbędnych do prawidłowego zamknięcia spółki zależny przede wszystkim od jej formy – spółki prawa handlowego (spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, oraz spółki osobowe – jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) wymagają bowiem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero z chwilą wykreślenia z prowadzonego przez KRS rejestru przedsiębiorców następuje rozwiązanie spółki. Wykreślenie takie może nastąpić z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu.

Ograniczenie praw rodzicielskich

Władza rodzicielska stanowi ogół praw i obowiązków względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Ingerencja władzy państwowej w wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej może przybrać postać jej ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia.

Odroczenie wykonania kary 

Kodeks karny wykonawczy przewiduje obligatoryjne (art. 150 k.k.w.) i fakultatywne (art. 151 k.k.w.) przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, której istota polega na odłożeniu na określony czas rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności.

Skarga na decyzję administracyjną 

Kontrola działalności administracji publicznej (w tym wydawanych przez nie decyzji) przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

Zabezpieczenie roszczenia 

Celem udzielenia zabezpieczenia jest zwiększenie skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że pomimo upływu czasu koniecznego do rozstrzygnięcia sprawy możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych przez stronę celów tego postępowania

Apelacja od wyroku

Apelacja – zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu karnym – stanowi środek odwoławczy, który jest specyficznym rodzajem pisma procesowego.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie – wbrew powszechnemu rozumieniu tego słowa – stanowi rozrządzenie testamentowe, na mocy którego spadkodawca pozbawia wskazaną osobę (małżonka, zstępnego lub rodzica) prawa do zachowku.

Umowa konsorcjum

W założeniu współpraca w formie konsorcjum jest przeznaczona dla podmiotów, które same nie byłyby w stanie uzyskać zamówienia publicznego.

Upadłość konsumencka

Upadłość nazywana jest potocznie bankructwem, które dotyka nie tylko firmy i przedsiębiorców, ale także osoby fizyczne. Postępowanie upadłościowe stanowi procedurę wszczynaną w sytuacji, gdy dłużnik staje się niewypłacalny.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy i wsparcia prawnego przedsiębiorcom.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub winne są obie strony.

Odrzucenie spadku

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa. Nie jest zatem do tego konieczne składanie oświadczenia o jego przyjęciu. Z wielu powodów spadkobierca może jednak nie chcieć przyjąć spadku.

Spadek po rodzicach

Dziedziczenie po rodzicach jest najczęstszą sytuacją, wobec której dzieci zmarłych wchodzą w posiadanie majątku po rodzicach.

Podział majątku po rozwodzie

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym.

Zrzeczenie się spadku

Niekiedy ma miejsce sytuacja, w której członkowie rodziny nie chcą po sobie dziedziczyć niezależnie od tego, czy miałoby to nastąpić na podstawie pozostawionego testamentu, czy też przepisów Kodeksu cywilnego (ustawowo).

Podatek od spadku

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o planowanych zmianach w zakresie podatku od spadków i darowizn. Jedną z najważniejszych ma być podwyższenie kwot, które podlegają zwolnieniu z podatku. 

Odpowiedzialność członka zarządu w spółce kapitałowej – po zmianach

Reforma Kodeksu spółek handlowych wprowadziła pewne sformalizowane zasady biznesowej oceny sytuacji (tzw. business judgement rule), zmieniające dotychczasowe zasady odpowiedzialności organów spółki.

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – zmiana przepisów

Rząd planuje wprowadzić kompleksową nowelizację ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 oraz z 2021 r. poz. 1177) zmierzającą do zapewnienia większej skuteczności rozwiązań prawnych określających zasady tej odpowiedzialności.

Nakaz zapłaty kary pieniężnej za brak realizacji kontaktów  

Dnia 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny (w wyroku o sygn. SK 3/20) uznał przepisy art. 59816 § 1 i art. 59815 § 1 k.p.c. za niezgodne z Konstytucją.

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie – gniazdowanie. Na czym polega?

Gniazdowanie to model opieki, w którym rodzice na zmianę wprowadzają się do mieszkania dzieci i opiekują się nimi.

Pozew o rozwód – jak go złożyć?

Sprawy rozwodowe charakteryzują się różnym stopniem złożoności, jednak sama decyzja o rozstaniu małżonków nigdy nie jest łatwa.

Zachęcam do kontaktu
Razem możemy więcej

  Z kancelarią adwokacką
  możesz skontaktować się również:
  Telefon: +48 502 337 071
  e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
  lub adwokat@kosikowska.pl

  Obsługa prawna osób fizycznych
  – adwokat we Wrocławiu

  W ramach działalności oferuję obsługę prawną osób fizycznych. Zajmuję się sprawami z zakresu m.in. prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego oraz gospodarczego. Pomagam również w problemach związanych z prawem pracy i dotyczących cudzoziemców (w tym m.in. legalizacja pobytu, zameldowanie czy zatrudnienie cudzoziemców). Wydaję opinie prawne, udzielam porad, interpretuję i negocjuję umowy a także reprezentuję moich Klientów podczas postępowań sądowych i pozasądowych. Oferuję wsparcie i doradztwo przez cały okres współpracy. W obsłudze prawnej osób fizycznych najważniejsze jest dla mnie wzajemne zaufanie. Dzięki niemu mogę poznać potrzeby Klienta i poprowadzić jego sprawę w najlepszy dla niego sposób.

  W jakich sprawach może Ci pomóc
  wrocławski adwokat Agata Kosikowska?

  Osoby fizyczne mogą liczyć na moją pomoc w zakresie niemal wszystkich gałęzi prawa. Klienci indywidualni najczęściej korzystają z mojego wsparcia w sprawach cywilnych (w tym w spadkowych) sprawach rodzinnych (rozwody, dotyczących opieki nad dziećmi, alimentów, a także w kwestiach związanych z podziałem majątku), a także karnych (związanych z uzyskaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia, zawieszenia wykonania kary czy zmiany kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny). Osoby fizyczne mogą się zgłosić do mojej kancelarii także w celu uzyskania pomocy w zakresie prawa administracyjnego, a więc postępowania przed wszelkimi organami państwowymi (zarówno na etapie sądowym jak i pozasądowym). Z kolei w zakresie prawa pracy doradzam m.in. w sprawach o mobbing, przywrócenia do pracy lub sprostowania świadectwa otrzymanego od pracodawcy.

  Obsługa prawna firm i przedsiębiorców
  – adwokat we Wrocławiu

  Moja działalność obejmuje obsługę  prawną firm i udzielanie pomocy prawnej przedsiębiorcom. W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę prawną osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz spółkom prawa handlowego. Dzięki zrozumieniu zasad prowadzenia działalności gospodarczej, ale i profesjonalizmowi, obsługa prawna firm oferowana przez moją kancelarię to wsparcie w pełnym zakresie. 

  Oferowane przeze mnie usługi prawne dla firm obejmują w szczególności: 

  • reprezentację klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych; 
  • sporządzanie i opiniowaniu umów; 
  • sporządzanie opinii prawnych; 
  • reprezentowanie klienta w negocjacjach; 
  • dochodzenie należności; 
  • pomoc prawną w bieżącej działalności gospodarczej, a także w postępowaniach upadłościowych. 

  W jakich sprawach może pomóc Twojej firmie
  wrocławski adwokat Agata Kosikowska?

  Obsługa prawna oferowana przeze mnie na rzecz osób prawnych obejmuje wszystkie aspekty prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń (w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach), a także bieżącą obsługę i doradztwo prawne, które obejmuje w szczególności sporządzanie umów i opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań. Doradzam także w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów gospodarczych i obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego (w tym m.in. obsługi organów spółek prawa handlowego – zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, a także obsługi podmiotów gospodarczych jako pracodawców w zakresie ich stosunków z pracownikami i związkami zawodowymi). Pomagam także klientom biznesowym w negocjacjach handlowych, prowadzę ich sprawy w postępowaniach administracyjnych i cywilnych (w tym przed Sądem Najwyższym).

  Z mojego doświadczenia skorzystać mogą wszystkie firmy, bez względu na wielkość, branżę, czy posiadany budżet. Zakres porad prawnych zawsze dostosowuję bowiem do indywidualnych potrzeb klienta, a znajomość przepisów, możliwości prawnych i stosowanych interpretacji oferowana w ramach takich porad ułatwia prowadzenie przedsiębiorstwa i pomaga rozwijać biznes.

  Adwokat Wrocław– co nas wyróżnia?

  To co mnie odróżnia od innych kancelarii adwokackich i radcowskich to indywidualne podejście do klienta, szerokie spojrzenie na prowadzoną sprawę i nowoczesność w każdym aspekcie świadczonych usług. Do komunikacji z klientami używam najnowszych technologii dzięki czemu możliwe jest prowadzenie spraw na odległość dla klientów, którzy posiadają stałe miejsce zamieszkania poza granicami naszego kraju. Dobry i skuteczny adwokat to podstawa sukcesu, co w połączeniu z zaufaniem między mną a klientami pomaga mi osiągnąć najlepszy efekt mojej pracy. 

  Adwokat Wrocław – obszar działalności

  Moja kancelaria reprezentuje Klientów w całej Polsce i za granicą. Udzielam profesjonalnych porad prawnych oraz bronię interesów w sporach przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.  

  Kancelaria działa głównie na terenie Wrocławia, Warszawy i okolic, jednak możliwa jest także współpraca na innych obszarach. Współpracuję także z Klientami zagranicznymi: z Włoch.