Scroll Top

Upadłość konsumencka

2023-05-25

Upadłość nazywana jest potocznie bankructwem, które dotyka nie tylko firmy i przedsiębiorców, ale także osoby fizyczne. Postępowanie upadłościowe stanowi procedurę wszczynaną w sytuacji, gdy dłużnik staje się niewypłacalny.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Czym jest upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to sytuacja bankructwa lub znacznego zadłużenia osoby fizycznej. Różni się ona od upadłości gospodarczej, która odnosi się do postępowania upadłościowego dotyczącego osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W momencie powstania problemów finansowych w postaci stanu niewypłacalności istnieje zatem możliwość wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przyjmuje się, że osoby niewypłacalne to osoby, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące.

  Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zamknięciu postępowania przez Sąd, dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas prowadzenia działalności, jak i zobowiązań prywatnych.

  Jak zgłosić upadłość konsumencką?

  Procedura postępowania upadłościowego wszczynana jest na wniosek. Pierwszym etapem procedury upadłościowej jest zatem złożenie wniosku o upadłość. Podlega on opłacie sądowej w wysokości 30 zł. Wniosek składa się do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika. Sąd upadłościowy weryfikuje wówczas przedstawioną przez dłużnika we wniosku sytuację i bada, czy wobec danej osoby występują przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Posiedzenie sądowe o upadłość konsumencką ma charakter niejawny, czyli odbywa się bez udziału stron. Istnieje jednak możliwość zawnioskowania o wezwanie dłużnika na rozprawę w celu jego wysłuchania. Po przeprowadzeniu rozprawy i przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego sąd oddala wniosek o upadłość lub ogłasza postępowanie upadłościowe właściwe.

  Postępowanie upadłościowe właściwe

  Postępowanie upadłościowe właściwe polega na likwidacji majątku dłużnika, która odbywa się z udziałem syndyka. Rozpoczyna się ono z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Na tym etapie powoływani są syndyk oraz sędzia-komisarz, którzy dalej prowadzą postępowanie. Kolejno ustalane są wierzytelności, a także określana jest masa upadłościowa, czyli majątek dłużnika z listy wierzytelności. Efektem tych ustaleń jest spieniężenie majątku dłużnika przez syndyka i przekazanie środków wierzycielowi w ramach planu podziału. Jednocześnie nie pozbawia to możliwości zawarcia przez dłużnika z wierzycielem układu, który polega na możliwości zachowania części majątku przez dłużnika (bez jej spieniężania), np. nieruchomości. W przypadku, gdy spieniężony majątek upadłego nie zaspokoił w całości wierzycieli, czyli gdy zostały jeszcze jakieś zobowiązania (ma to miejsce np. wtedy, gdy upadły nie ma żadnego majątku, a etap likwidacji został pominięty), sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli, który określany jest na maksymalnie 36 miesięcy. Wpływ na wysokość ustalonej raty mają takie czynniki jak koszty utrzymania upadłego i osób będących na jego utrzymaniu, dochody upadłego, ale także jego możliwości zarobkowe. W wyjątkowych sytuacjach sąd może też odstąpić od ustalania planu spłaty wierzycieli i umorzyć zobowiązania upadłego. Takie umorzenie może mieć miejsce także po kilkuletnim procesie spłacania wierzycieli, czego efektem będzie darowanie pozostałego zadłużenia.

  Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Przede wszystkim należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza umorzenia istniejących długów. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bowiem oddłużenie danej osoby, czyli zatrzymanie utworzonej spirali zadłużenia, a tym samym – umożliwienie niewypłacalnej osobie wyjścia z długów poprzez ustalenie ugodowej spłaty wszystkich istniejących zadłużeń. Jednocześnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na poprawę sytuacji upadłego, w tym m. in. zawieszenie postępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego, a także zatrzymanie biegu naliczanych odsetek (co oznacza, że dług nie wzrasta).

  Upadłość konsumencka – adwokat Wrocław

  Procedura upadłościowa trwa zazwyczaj około 3 lat, jednak czas trwania postępowania upadłościowego zależy od stanu faktycznego, w którym znajduje się dłużnik. Warto zatem skorzystać z pomocy i wsparcia doświadczonego specjalisty, który pomoże zadłużonemu przejść przez cały proces w sposób możliwie dla niego najkorzystniejszy. Dzięki doświadczeniu prawników naszej kancelarii i wysokiemu profesjonalizmowi w prowadzeniu postępowań upadłościowych, możemy podjąć się pomocy w zakresie postępowań upadłościowych.