Scroll Top

Pozew o rozwód – jak go złożyć?

2023-01-14

Sprawy rozwodowe charakteryzują się różnym stopniem złożoności, jednak sama decyzja o rozstaniu małżonków nigdy nie jest łatwa.
Emocjonalne podejście do sprawy związane z wcześniejszym wspólnym życiem powoduje często trudności w rzeczowym i obiektywnym spojrzeniu na sprawę.
W sytuacji rozwodu pojawiają się także pytanie, czy zdecydować się na rozwód
z orzekaniem o winie jednego z małżonków, czy bez orzekania o winie. Pierwszym krokiem niezbędnym do zainicjowania sprawy rozwodowej jest złożenie pozwu o rozwód.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Rozwód – kiedy jest orzekany? 

  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Oznacza to, że bezwzględną przesłanką orzeczenia rozwiązania małżeństwa stron przez rozwód jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, którego sposób rozumienia wyznaczyła uchwała Sądu Najwyższego z 1955 r., wskazując, że pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej (uchwała Sądu Najwyższego z dn. 28 maja 1955 r., sygn. I CO 5/55, LEX nr 117989), a powyższa definicja stosowana jest do dzisiaj. Wspólne pożycie polega więc na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Dla możliwości orzeczenia rozwodu zupełność i trwałość rozkładu muszą wystąpić łącznie. Warto zatem podkreślić, że samo dążenie obojga małżonków do orzeczenia rozwodu nie może przesądzać o istnieniu przesłanek warunkujących rozwód. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy orzeczenie rozwodu będzie jednak niedopuszczalne mimo istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Są to sytuacje, jeżeli: 

  1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci; 
  2. z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi zaś z małżonków na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

  Pozew o rozwód z orzekaniem o winie 

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 k.r.o.). Rozwód w tej formie dotyczy zarówno sytuacji, w której za wyłącznie winnego zostaje uznany jeden z małżonków, przy jednoczesnym braku winy drugiego małżonka, jak i sytuacji, gdy oboje małżonków zostaje uznanych za winnych rozpadowi małżeństwa. Z dotychczasowej praktyki kancelarii należy wskazać, że zachowaniami najczęściej przesądzającymi o winie małżonka jest zdrada, nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, inne uzależniania (np. hazard i zaciąganie długów), przemoc domowa lub nieprzyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Mimo że rozwód z orzekaniem o winie trwa znacznie dłużej, a także wiąże się z dużymi emocjami, to w sytuacji, gdy choćby jeden z małżonków sprzeciwia się zaniechaniu przez sąd orzekania o winie, sąd zobowiązany jest ustalić, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Wówczas postępowanie będzie związane z koniecznością przeprowadzenia dowodów wykazujących winę małżonka, a orzeczenie o winie jednego z nich rozszerzy zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi. Warto dodać, że małżonkowi, któremu została przypisana wyłączna wina za rozpad pożycia małżeńskiego alimenty nie przysługują. 

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie 

  Prostszą i mniej kosztowną opcją jest rozwód bez orzekania o winie. Z przypadkiem takim mamy do czynienia tylko wtedy, gdy oboje małżonków zgodnie żąda zaniechania orzekania o winie przez sąd (art. 57 § 2 zd. pierwsze k.r.o.). W postępowaniu takim nie ma konieczności zatem przeprowadzania postępowania dowodowego, a cała sprawa często kończy się już na pierwszej rozprawie. W przypadku takiego rozwiązania następują skutki jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozpad małżeństwa. 

  Jak napisać pozew rozwodowy 

  Pozew rozwodowy składa się z kilku elementów. Przede wszystkim musi on zawierać oznaczenie sądu, dane obu stron (małżonków), a także oznaczenie, że jest to pozew o rozwód, a w dalszej kolejności – określenie żądań stron składającej pismo i ich uzasadnienie. Warto podkreślić, że to na małżonku wnoszącym powód o rozwód spoczywa konieczność wykazania, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (co jest warunkiem koniecznym orzeczeniem rozwodu, o czym wspomniano wcześniej). W pozwie należy także wskazać, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron – jak wspomniano powyżej, w praktyce są to trzy możliwości: pozew może zawierać wniosek o zaniechanie orzekania o winie, wniosek o rozwiązanie małżeństwa z winy drugiego małżonka, albo z winy obojga małżonków. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, oboje małżonków musi być co do tego zgodnych; wystarczy, że tylko jeden małżonek chce rozwodu z orzekaniem o winie, a sąd nie będzie mógł orzec rozwodu bez tego. Ponadto w przypadku posiadania małoletnich dzieci w pozwie należy wskazać któremu z małżonków należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej i jak mają wyglądać kontakty drugiej strony z małoletnimi dziećmi. Pozew może zawierać także wysokość żądanych lub należnych alimentów. Dodatkowo od pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową (600 zł) i załączyć dokumenty – akty stanu cywilnego (akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci), a także inne, na które strona powołuje się w treści pozwu. 

  Jak złożyć pozew o rozwód 

  Pozew o rozwód kieruje się do sądu okręgowego, który jako sąd I instancji będzie rozpatrywał sprawę. Pismo kieruje się do tego sądu okręgowego, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile chociażby jedno z nich w okręgu tego sądu nadal ma jeszcze miejsce swojego zamieszkania lub pobytu. Jeśli żaden z małżonków nie mieszka już w okręgu tego sądu, wyłącznie właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma – wówczas pozew kieruje się do sądu miejsca zamieszkania powoda. Należy pamiętać, że pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Wszystkie dokumenty załączone do pozwu (załączniki) również należy skserować tak, aby mieć trzy komplety załączników. Jeden egzemplarz pozwu rozwodowego wraz z jednym kompletem załączników przeznaczony będzie dla sędziego, który będzie prowadził sprawę orzekał w sprawie o rozwód, a drugi zostanie wysłany stronie pozwanej. 

  Rozwód, pozew o rozwód – adwokat Wrocław 

  W tej trudnej sytuacji życiowej, jaką jest rozwód, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw rozwodowych. Postępowanie rozwodowe dotyka wielu sfer życia człowieka (samo orzeczenie rozwiązania małżeństwa, opieka nad małoletnimi dziećmi, kontakty z dziećmi, alimenty i inne), dlatego warto wybrać jako pełnomocnika adwokata posiadającego nie tylko bogatą wiedzę i doświadczenie, ale także empatycznego i wykazującego się dużym zrozumieniem i wsparciem. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego specjalisty pomaga wielokrotnie uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości i wspomóc małżonków w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Nasza kancelaria od wielu lat zajmuje się sprawami związanymi z orzekaniem rozwodów, władzą rodzicielską, alimentami i podziałami majątku wspólnego po rozwodzie. Charakteryzuje nas komplementarność działań, dyskrecja i wysoki profesjonalizm. Zaufało nam już wielu zadowolonych Klientów.