Blog

AdobeStock_482520724(1)

Likwidacja spółki

Katalog formalności niezbędnych do prawidłowego zamknięcia spółki zależny przede wszystkim od jej formy – spółki prawa handlowego (spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, oraz spółki osobowe – jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) wymagają bowiem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero z chwilą wykreślenia z prowadzonego przez KRS rejestru przedsiębiorców następuje rozwiązanie spółki. Wykreślenie takie może nastąpić z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu.