Scroll Top

Podział majątku po rozwodzie

2023-02-22

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Podział taki możliwy jest do dokonania zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie. Kiedy i w jaki sposób można dokonać podziału majątku po rozwodzie?
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Podział majątku wspólnego

  Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Podział majątku wspólnego polega na tym, aby określone składniki majątkowe, które do tej pory stanowiły wspólność majątkową, stały się własnością tylko jednego z małżonków.

  Podział majątku po rozwodzie

  Rozwiązanie małżeństwa oznacza automatyczne ustanie ustawowej wspólności majątkowej. W rzeczywistości wspólność o charakterze łącznym przekształca się wówczas we wspólność ułamkową. Co do zasady uznaje się, że każdy z byłych małżonków posiada równy udział w majątku wspólnym, tj. jest on dzielony po połowie. W praktyce jednak podzielenie majątku rozwodników dokładne po połowie nie jest ani dobrym, ani sprawiedliwym sposobem – często jeden z małżonków przyczyniał się bowiem do powiększenia wspólnego majątku w znacznie większym stopniu, niż drugi. Podziału majątku wspólnego po rozwodzie można dokonać na dwa sposoby:

  • poprzez polubowne zawarcie między byłymi małżonkami umowy o zgodnym podziale majątku (która w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego) – wymaga to jednak pełnej zgody rozwodników zarówno co do samego faktu podziału, jak i dokładnego rozdzielenia pomiędzy nimi poszczególnych składników majątkowych;
   lub
  • poprzez uzyskanie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu w sprawie podziału majątku wspólnego – następuje to szczególnie w sytuacjach, gdy byli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się ze sobą co do planowanego podziału lub gdy jeden z nich odmawia zgody na dokonanie podziału.

  Aby dokonać podziału na drodze sądowej, konieczne jest złożenie do sądu odpowiedniego wniosku o podział majątku wspólnego.

  Wniosek o podział majątku wspólnego

  Wniosek o podział majątku wspólnego może zostać zawarty już w pozwie rozwodowym składanym do sądu okręgowego albo jako osobne pismo inicjujące nowe postępowanie, które zostanie wszczęte po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przed sądem rejonowym. We wniosku należy dokładnie określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość składników majątku wspólnego oraz jak ma nastąpić podział majątku, tzn. który z małżonków ma otrzymać daną rzecz. Wniosek o podział majątku wspólnego do sądu składa się do sądu rejonowego albo do sądu okręgowego, jeżeli składany jest równocześnie z pozwem o rozwód. Podstawowymi dokumentami przy podziale majątku, które pomogą w sprawie, są wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające prawo własności poszczególnych składników majątku wspólnego (np. umowy sprzedaży, darowizny, akty własności itd.). W przypadku sądowego podziału majątku wspólnego dopuszczalne jest także przedstawienie planu podziału danego majątku, pod warunkiem, że strony wyrażą na takie działanie chęć.

  Jak przebiega sądowy podział majątku?

  Sądowy podział majątku wspólnego jest z reguły długim i skomplikowanym postępowaniem z uwagi na złożony charakter sprawy. W sytuacji, gdy byli małżonkowie kłócą się ze sobą i nie chcą pójść na żadne ustępstwa w zakresie sposobu podzielenia ich majątku, sąd musi korzystać z pomocy biegłych, którzy w obiektywny sposób będą wyceniać wartość dzielonego majątku – co jednocześnie wydłuża cały proces i generuje dodatkowe koszty obciążające strony. W trakcie postępowania przeprowadzanych jest z reguły kilka rozpraw, podczas których każda ze stron prezentuje swoje stanowisko w sprawie i wskazuje w jaki sposób jej zdaniem powinien nastąpić podział majątku wspólnego. Strony powinny także przedstawić dokumenty potwierdzające co wchodzi w skład dzielonego majątku wspólnego oraz jakie koszty poniosły w trakcie trwania związku.

  Podział majątku po rozwodzie – adwokat Wrocław

  Ponieważ brak jest uniwersalnego wzoru wniosku o podział majątku wspólnego, każdorazowo w takiej sprawie najlepiej jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który sporządzi taki wniosek i dopasuje strategie działania do indywidualnych potrzeb klienta. Należy też pamiętać, że roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że dokonanie podziału może się odbyć nawet kilka lat po rozwodzie.