Scroll Top

Kancelaria adwokacka Wrocław

Kancelaria adwokacka Wrocław – adwokat Agata Kosikowska – poznaj nas

Prowadzona przeze mnie kancelaria specjalizuje się zarówno w obsłudze osób fizycznych, jak i osób prawnych (przedsiębiorstw). Wieloletnie doświadczenie pozwala mi na zapewnienie moim klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

Kancelaria adwokacka Wrocław – specjalizacje

Moja kancelaria reprezentuje Klientów w całej Polsce i za granicą. Udzielamy profesjonalnych porad prawnych oraz bronimy interesów w sporach przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.  

Specjalizacje wrocławskiej kancelarii adwokackiej

Clear Filters

Kancelaria adwokacka
Agaty Kosikowskiej

Zadzwoń lub napisz do nas!

Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Kancelaria adwokacja Wrocław – obsługiwane sprawy

  Prawo cywilne

  Prowadzę wiele spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. sprawy o naruszenie dóbr osobistych czy sprawy dotyczące praw własności intelektualnej (prawo autorskie i patentowe). Moje wsparcie klientów obejmuje także sprawy spadkowe, w tym wyjaśnianie zasad nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym (otwarcie spadku), sprawy o zachowek, a także o umowny / sądowy dział spadku. Moją mocną stroną są wszelkie inne procesy sądowe o złożonej i skomplikowanej naturze.

  Prawo rodzinne

  Moja pomoc obejmuje tu przede wszystkim wsparcie klientów w zakresie spraw o podział majątku, a także w sprawach rozwodowych (z orzekaniem lub bez orzekania o winie). Pomagam także klientom w sprawach o alimenty (zarówno na dzieci jak i na byłego małżonka). Moje doświadczenie obejmuje także kwestie adopcyjne, w tym adopcje międzynarodowe i adopcje ze wskazaniem. Doradzam i reprezentuję klientów także w sprawach o ustalenie kontaktów z dziećmi oraz o władzę rodzicielską nad dziećmi (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej). Prowadziłam także sprawy związane z uprowadzeniem dzieci za granicę. 

  Prawo karne

  Oferuję pomoc na wszystkich etapach postępowania karnego, zaczynając od postępowania przygotowawczego (występowanie w imieniu klienta przed organami postępowania przygotowawczego takimi jak m.in. prokuratura czy policja, przygotowywanie strategii procesowej), poprzez proces sądowy (obrona klienta w postępowaniu przed sądem), aż po etap wykonawczy. Prowadziłam skuteczną obronę klientów m.in. w sprawach o kradzież, przywłaszczenie mienia, rozbój, handel lub posiadanie narkotyków czy prowadzenie w stanie nietrzeźwości; na etapie sądowym pomagałam wdrażać ustaloną z klientem strategię prowadzącą do jego uniewinnienia lub wymierzenia możliwie jak najniższej kary. Reprezentowałam klientów również w postępowaniach, których przedmiotem było zawieszenie wykonania kary. Z kolei w postępowaniu wykonawczym udzielałam pomocy w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny. 

  Prawo karne gospodarcze

  Oferuję reprezentację w procesach sądowych związanych z przestępstwami gospodarczymi (m.in. przestępstwa tzw. białych kołnierzyków, oszustwa na VAT i akcyzie, oszustwa na platformach sprzedażowych i na kryptowalutach), a także reprezentację podmiotów pokrzywdzonych przestępczą działalnością gospodarczą. Przeprowadzam szczegółowe analizy (w tym audyt prawny i audyt compliance) i doradzam w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej. Dokonuję bieżącej analizy działalności gospodarczej klienta i podejmowanych decyzji biznesowych z uwzględnieniem ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej (w szczególności za przestępstwa na tle gospodarczym, z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji czy za naruszenia prawa własności intelektualnej i przemysłowej). Doradzam również w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki. Podejmuję się także obrony osób oskarżonych w sprawach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych takich jak m.in. pranie brudnych pieniędzy, oszustwa (w tym oszustwa kredytowe), łapownictwo, korupcja, fikcyjne transakcje, wyłudzenie odszkodowania, przywłaszczenie środków pieniężnych oraz aktywów podmiotu gospodarczego czy niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej.

  Prawo gospodarcze

  W tym m.in. przeprowadzanie badań due diligence, zakładanie, rejestracja i przekształcenia spółek, przygotowywanie umów związanych z obrotem gospodarczym, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, wsparcie klientów w negocjacjach handlowych oraz sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja przed sądami gospodarczymi m.in. w sprawach o zapłatę, z zakresu prawa przewozowego oraz dotyczących wykonywania i niewykonywania zobowiązań. 

  Prawo medyczne

  Reprezentuję pacjentów i ich rodziny jako pokrzywdzonych (m.in. w sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w postępowaniach cywilnych, a także dochodzenie praw pacjenta w toku procesu karnego), ale również podejmuję się obrony lekarzy w sprawach karnych o błąd medyczny (w tym także zastępstwo przed sądem lekarskim i rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej). Pomagam uzyskać zadośćuczynienie za błąd medyczny (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia), a także za zaniedbanie lekarza, pielęgniarki, położnej lub szpitala. Reprezentuję klientów w sprawach o naprawienie szkody powstałej na skutek złej diagnozy lub złego leczenia bądź zakażenia, w sprawach o odszkodowania za utratę zdolności do pracy a także w procesie dochodzenia roszczeń przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Pomagam w uzyskaniu pełnej dokumentacji lekarskiej czy uzyskaniu zgody na leczenie małoletniego. 

  Prawo frankowe

  Weryfikacja umowy kredytowej, wyliczenie wysokości roszczeń, analiza szans i korzyści płynących ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi, kompleksowa pomoc w zakresie weryfikacji dokumentów, pełną reprezentacja na każdym etapie postępowania, analiza możliwości unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.

  Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

  Pomoc w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia, uzyskaniu zezwolenia na pracę, wsparcie w uzyskaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, występowanie o zameldowanie oraz nadanie numeru PESEL i NIP, pomoc w założeniu działalności gospodarczej, wsparcie w procesie nadania polskiego obywatelstwa, a także – w przypadku pracodawców zatrudniających cudzoziemców – pomoc w weryfikacji i ustaleniu aktualnego statusu cudzoziemca, doradztwo w wyborze sposobu zalegalizowania pracy, przygotowanie umów.

  Prawo pracy

  Reprezentacja przed sądami pracy, w tym w szczególności w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, naruszenia umów o zakazie konkurencji, kwestionowania legalności zakończenia stosunku pracy; sporządzanie opinii prawnych i analiz w sprawach z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, redagowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich oraz umów o świadczenie usług, redagowanie regulaminów pracy i innych dokumentów normujących stosunki pracy, due diligence przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy, a także restrukturyzacje i zmiany przedsiębiorstwa. 

  Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za krzywdę powstałą w wyniku wypadków, w szczególności wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń, pomoc w pozasądowym dochodzeniu roszczeń.

  Nieruchomości

  Doradztwo, negocjowanie i przygotowywanie umów sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości, sprawy związane z własnością nieruchomości. 

  Prawo nieruchomości

  Doradzam m.in. w zakresie prawa budowlanego (w tym w szczególności poprzez reprezentowanie uczestników procesu w trakcie postępowania przez organami administracyjnymi, pomoc w trakcie procesu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy / zagospodarowania terenu, w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót budowlanych / budowy; w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a także pomoc w zakresie zakresie legalizacji samowoli budowlanych), w procesie uzyskania zezwolenia, koncesji, licencji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w zakresie zagadnień mieszkaniowych oraz spółdzielczych. Zajmuję się sporządzeniem wniosków, skarg, pism, odwołań do wszelkich organów samorządowej i publicznej administracji, w tym także do sądów administracyjnych.