Scroll Top

Opiniowanie umów

2023-12-29

Opiniowanie umów stanowi nieodłączną część pracy każdego prawnika. Jest to także niezbędny element także osób fizycznych – podpisywanie umów na dobre wpisało się już bowiem w codzienność niemalże każdej osoby. Z kolei stając w obliczu konieczności zawarcia jakiejkolwiek umowy, pierwszym krokiem jest konieczność przeanalizowania jej treści. Często zdarza się, że pozornie niemające większego znaczenia zapisy mogą przynieść wiele negatywnych konsekwencji. Warto zatem zabezpieczać swoje interesy z wyprzedzeniem i konsultować treści zawieranych umów ze specjalistami.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Opiniowanie umów

  Opiniowanie umów opiera się o analizę zapisów zawartych w umowach wraz z rekomendacjami wprowadzenia ewentualnych zmian w ich treści w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów podpisującego. W ramach analizy zapisów umowy wskazywane są korzystne i niekorzystne warunki danego kontraktu, a także wszelkie potencjalne ryzyka związane z jego zawarciem. Całość prac zwieńczona jest także przedstawieniem możliwych konsekwencji prawnych wynikających z analizowanej umowy, a dotyczących przyszłych potencjalnych wydarzeń. W czasie opiniowania każdej umowy proponujemy zapisy mające na celu eliminację lub zmniejszenie potencjalnych ryzyk oraz w miarę możliwości – ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej klienta. Ponadto, celem wzmocnienia pozycji klienta, proponujemy zapisy mające na celu zabezpieczenie wykonania analizowanej umowy przez drugą stronę. Na życzenie klienta przeprowadzamy także analizę wiarygodności i rzetelności kontrahentów w oparciu o dostępne nam zasoby.

   

  Zmiany zapisów umownych

  Opiniowanie umów dla osób, które nie poruszają się biegle po rozmaitych przepisach prawa z różnych dziedzin nie jest zajęciem łatwym. Często okazuje się, że samodzielnie ingerencje w zapisy umowy (choćby dotyczyły na pozór drobnych zmian) powodują w rzeczywistości pogorszenie sytuacji klienta lub prowadzą do znacznego utrudnienia rzeczywistego wypełniania zapisów umownych. Co więcej, brak należytej znajomości i rozróżniania podstawowej terminologii prawnej często prowadzi do ściągnięcia na siebie sporych kłopotów.

   

  Negocjowanie warunków umowy

  Często jednym z etapów poprzedzających podpisanie umowy jest negocjowanie jej warunków i zapisów. Nasi specjaliści oferują korektę umów zgodnie z oczekiwaniami klienta, a także skuteczne negocjowanie warunków z drugą stroną w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Jednocześnie prezentujemy w sposób jasny i zwięzły wszystkie wady i zalety danej umowy, a także prezentujemy wszystkie konsekwencje jej zawarcia.

   

  Zapewnienie zgodności treści umowy z przepisami

  Bardzo istotnym elementem opiniowania umów i wprowadzania do nich zmian jest ostateczna analiza warunków i zobowiązań stron w różnych interakcjach prawnych, handlowych czy osobistych. Analiza ta obejmuje nie tylko samo sformułowanie i zredagowanie postanowień umownych odzwierciedlających ustalenia obu stron, dbałość o ich jasność i precyzję, ale przede wszystkim zapewnienie, że treść umowy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie niezgodności w umowie mogą bowiem doprowadzić do nieważności niektórych jej zapisów, a często nawet całej umowy.

   

  Dobrze skonstruowana umowa – czyli jaka?

  Dobrze skonstruowana umowa powinna przede wszystkim w sposób możliwie precyzyjny określać prawa i obowiązki stron ją podpisujących, a także chronić przed niekorzystnymi skutkami działań drugiej strony umowy. Umowy, które zostały przygotowane rzetelnie i w sposób jasny, pozwalają niejednokrotnie uniknąć ewentualnych postępowań sądowych, lub chociaż znacznie je skrócić i ułatwić. Warto wyjść z założenia, że lepiej jest poświęcić nieco więcej czasu i ponieść koszty należytego przygotowania umowy, niż później znaleźć się w centrum długoletniego sporu i być obciążonym znacznie większymi wydatki z tym związanymi, będącymi skutkiem podpisania niekorzystnej umowy.

  Adwokat Wrocław – opiniowanie umów

  Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów, które na dobre wpisały się w naszą codzienność. W imieniu naszych klientów zarówno analizujemy zapisy umowne zawieranych przez nich umów, jak i sugerujemy wszelkie niezbędne zmiany, aby w sposób należyty zabezpieczyć interesy podpisujących. Oferujemy także wsparcie przy negocjowaniu poszczególnych zapisów. Doprowadzamy do stworzenia takiej ostatecznej wersji dokumentu, który jest satysfakcjonujący i bezpieczny dla naszego klienta.