Scroll Top

Postępowanie sanacyjne

2023-12-29

Postępowanie sanacyjne to jedno z trzech ustawowych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Charakteryzuje się ono najpełniejszą ochroną dłużnika przed egzekucją przy jednoczesnym ograniczeniu jego prawa do samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwem i pozostałym majątkiem.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Czym jest postępowanie sanacyjne?

  Postępowanie sanacyjne (potocznie nazywane sanacją) to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego i jak każde z tych postępowań ma na celu uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa, jego „uzdrowienie” poprzez poprawę wyników firmy i dojście do porozumienia z jej wierzycielami. Postępowanie sanacyjne wiąże się jednak z daleko idącą ingerencją w prawo dłużnika do zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje też wygaśnięcie pełnomocnictw i prokur. Zarząd masą sanacyjną zostaje wówczas oddany zarządcy, któremu dłużnik zobowiązany jest wydać majątek i kompletną dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa. Niekiedy jednak możliwe są odstępstwa od tej zasady – bowiem za zgodą rady wierzycieli i sądu zarząd przedsiębiorstwem (w zakresie nieprzekraczającym jednak zakresu zwykłego zarządu) może zostać pozostawiony dłużnikowi. W zamian dłużnik korzysta z szerokiej ochrony prawnej swojego majątku – w szczególności przed postępowaniem egzekucyjnym.

   

  Etapy postępowania sanacyjnego

  Postępowanie sanacyjne rozpoczyna złożenie wniosku o otwarcie postępowania. Wniosek ten rozpatrywany jest przez sąd; po jego pozytywnym rozpoznaniu oficjalnie rozpoczyna się postępowanie sanacyjne. Kolejnym krokiem jest sporządzenie spisu wierzytelności, rozpoznanie ewentualnych sprzeciwów i zatwierdzenie sporządzonego spisu. Na tej podstawie sporządzany jest kolejno plan restrukturyzacyjny, który wymaga zatwierdzenia. Po przystąpieniu do realizacji zatwierdzonego planu restrukturyzacyjnego zawierany jest układ, w tym wypracowanie propozycji i poddanie ich pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Ostatecznie układ taki zatwierdza (lub odmawia jego zatwierdzenia) sąd.

   

  Kto prowadzi postępowanie sanacyjne?

  Zarządca masy sanacyjnej jest pozasądowym organem postępowania restrukturyzacyjnego. Całe postępowanie sanacyjne toczy się pod ścisłym nadzorem zarządcy, który przejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika oraz dba o osiągnięcie celów sanacji. Tym samym wszelkie postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika.

   

  Jak długo trwa postępowanie sanacyjne?

  Postępowanie sanacyjne powinno co do zasady trwać 12 miesięcy. W tym czasie dzięki wdrożeniu działań sanacyjnych, przedsiębiorstwo powinno odzyskać zdolność do wykonywania swoich zobowiązań, a ponadto być w stanie ponieść koszty wykonania układu. Postępowanie sanacyjne trwa do momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie jego zatwierdzenia.

   

  Postępowanie sanacyjne a egzekucja

  Wraz z otwarciem postępowania sanacyjnego zawieszeniu ulegają egzekucje wszczęte i prowadzone do majątku dłużnika. Jednocześnie od tego momentu nie można wszcząć nowych egzekucji do majątku dłużnika oraz ustanawiać zabezpieczeń. Ponadto na wniosek dłużnika lub zarządcy Sędzia – komisarz może uchylić zajęcia egzekucyjne dokonane jeszcze przed otwarciem sanacji. Oznacza to, że nowe środki finansowe nie będą podlegały zajęciu, a zajęte wcześniej, jeśli nie zostały przekazane jeszcze do wierzycieli – wrócą do masy sanacyjnej.

  Czy sanacja to to samo co restrukturyzacja?

  Sanacja jest zarazem jedynym spośród postępowań restrukturyzacyjnych w którym wierzyciel z zabezpieczeniem hipotecznym nie może prowadzić egzekucji komorniczej w trakcie trwania postępowania sanacyjnego.