Scroll Top

Sprawy spadkowe

2023-12-29

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego, która zajmuje się zmianą oraz przechodzeniem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby (spadkobierców). Często jednak sprawy te komplikują się w sytuacji, gdy przejście tych praw nie zostało w sposób właściwy (lub w ogóle) uregulowane.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Jak uregulować sprawy spadkowe

  Uregulowanie spraw spadkowych jest bardzo ważne – pozwala bowiem na pełne objęcie praw i majątku wynikającego ze spadkobrania. Przykładowo w przypadku dziedziczenia nieruchomości spadkobiercy muszą dokonać zmian w treści księgi wieczystej (tj. aktualizacji wpisu danych właściciela nieruchomości), co pozwala nowym właścicielom dysponować nieruchomością (np. ją sprzedać). Z kole potwierdzenie nabycia spadku umożliwi spadkobiercom m.in. wypłatę pieniędzy z konta bankowego spadkodawcy. Uregulowanie spraw spadkowych pozwala zatem uporządkować kwestie prawne dotyczące dziedziczenia – bez uregulowania sprawy spadkowej trudno będzie udowodnić swoje prawa do nabytego majątku. Sprawa spadkowa rozpoczyna się od nabycia spadku po zmarłej osobie. Za pomocą aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ustala się krąg osób uprawnionych do spadku (spadkobierców) oraz określa się wysokość udziału w spadku każdego z nich. W sytuacji, gdy spadkobierców jest kilku, kolejnym etapem może być przeprowadzenie działu spadku, który ma na celu rozdzielenie majątku między wszystkich dziedziców, efektem czego spadkobiercy uzyskują poszczególne przedmioty spadku na wyłączność. Regulacja spraw spadkowych może odbywać się na drodze postępowania sądowego lub przed notariuszem.

  Jakie sądy rozpatrują sprawy spadkowe?

  W sytuacji, gdy spadkobiercy nie chcą lub nie mogą stawić się u notariusza lub występuje między nimi spór co do podziału spadku, postępowanie spadkowe przeprowadza się przed sądem. Konieczne jest wówczas wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku ma charakter nieprocesowy, a jego celem jest ustalenie kręgu spadkobierców oraz ich udziałów w spadku. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem przez sąd postanowienia, które uprawomocnia się w ciągu 21 dni od jego ogłoszenia. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy (Wydział Cywilny) właściwy dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego – spadkodawcy (tj. miejsca, w którym zmarły zazwyczaj przebywał i w którym znajdowało się jego główne centrum życiowe), a jeżeli jego ostatniego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W przypadku braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

   

  Jakie dokumenty do spraw spadkowych?

  W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

  • odpisu skróconego aktu zgonu osoby zmarłej (i aktu małżeństwa, jeżeli żyje małżonek zmarłego),
  • wypisu z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego (o ile spadkodawca sporządził testament),
  • odpisów skróconych aktów stanu cywilnego spadkobierców (akt urodzenia lub akt małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska),
  • dowodu uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym.

   

  Koszty spraw spadowych

  W sprawie o dział spadku konieczne będzie poniesienie kosztów opłaty stałej od wniosku o dział spadku (500 zł, a jeżeli wniosek o podział jest zgodny – 300 zł). Jeżeli dział spadku wiąże się ze zniesieniem współwłasności, to opłata stała wynosi odpowiednio 1.000 zł lub 600 zł.

  Adwokat Wrocław – sprawy spadkowe

  Z uwagi na stopień skomplikowania spraw spadkowych warto skonsultować się ze specjalistom, który doradzi jak najkorzystniej rozwiązać te kwestie – najlepiej jeszcze za życia spadkodawcy. Często jednak pomoc okazuje się przydatna przede wszystkim już na etapie spadkobrania. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują, że spadek może zostać przyjęty lub odrzucony (co w niektórych sytuacjach jest nawet korzystniejsze). Z pewnością jednak we wszystkich kwestiach budzących wątpliwości warto skorzystać z porady doświadczonego adwokata. Porady udzielane przez naszą kancelarię obejmują także kwestie zachowku, ustalenia czy obalenia testamentu, w tym także spadkobrania z uwzględnieniem nieruchomości i uporządkowaniem ksiąg wieczystych związanych ze spadkiem.